dcsimg Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine tulenevalt 52 t veoste aastaringse liikumise võimalusest - Ramboll Eesti AS
270x270_52t
Projekti Andmed
Klient: Maanteeamet
Lõpetamise aeg: 2011

Meie Osutatud Teenused
Transpordi planeerimine

Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine tulenevalt 52 t veoste aastaringse liikumise võimalusest

Eesti ¤

Ramboll Eesti viis Maanteeameti tellimusel läbi uuringu "Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine tulenevalt 52 t veoste aastaringse liikumise võimalusest". Tellija on töö vastu võtnud ning 20.12.2011 toimus Maanteeametis asjakohane ümarlaud, millest võtsid osa MKM ametnikud minister Partsi juhtimisel, Maanteeameti, Ramboll Eesti, Teede Tehnokeskuse ning suuremast lubatud koormusest huvitatud organisatsioonide esindajad, samuti valdkonna eksperdid kõrgkoolidest.

Töös on hinnatud Eesti riigiteede kandevõimet ja võrreldud seda Soome maanteede kandevõimega samasuguse liikluskoormuse juures. Katendid on konstrueeritud samu koormusi arvestades ja samade materjalide kasutust eeldades erinevates riikides (Eesti, Soome, Rootsi ja Taani) kehtivate normide alusel. Eeldusel, et Eesti normidele vastavad katendid on projekteeritud 40-tonnisele koormusele ning Soome normid vastavad 60-tonnisele täismassile, on interpoleeritud katendid 52-tonnisele koormusele. Erinevate riikide normide järgi minimaalselt nõutavad ning reaalselt Eestis ja Soomes mõõdetud kandevõime väärtused koormusklassides on toodud lisatud graafikus. Katendikihtide ühikmaksumuse ja mõõdetud kandevõime ning vajaliku (nõutud minimaalse) kandevõime vahe järgi (arvestades seejuures ka konstruktsiooni seisundiindeksite väärtusi) on leitud katendi tugevdamise eeldatavad maksumused. Teede kandevõime viimine vastavusse juba täna kehtivate nõuetega vajaks 589 miljonit eurot, kuid 52-tonnine koormus tõstaks vajadused 1,32 miljardi euroni. Investeeringusummad ületavad mitmekordselt teekatendi eluea jooksul transpordisektori võimalikke sääste.

Sildade tugevdamisvajaduste osas selgus, et tänastele koormustele ei vasta 40 silda ja 52-tonnisele koormusel 140 silda – vajalikud investeeringud sildadesse moodustavad vähemalt 37 miljonit eurot.

Uuring piirdus vaid riigimaanteedega, kuid suuremad koormused ohustavad samavõrd või isegi enam kohalikke teid (kohaliku omavalitsuse ja erateed). Nende teede osas puudub terviklik informatsioon nii seisundi kui ka liikluskoormuse kohta.

Töö leiab veebist: http://www.mnt.ee/public/Riigi_mnt_tugevdamise_maksumuse_hindamine_52t_MA_LOPLIK.pdf

 
722x318_52t_graafik